1 1
 
 

Tam Kỳ ban hành Chương trình thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Thứ hai - 18/03/2024 21:22
Trong thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được cả hệ thống chính trị thành phố vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt và đạt nhiều kết quả quan trọng. Diện tích rừng được giữ vững ổn định, tình trạng làm ảnh hưởng xấu đến rừng được kiềm chế, giảm thiệt hại tài nguyên rừng, công tác phát triển rừng được quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; người dân ngày càng nhận thức cao về rừng, tích cực tham gia trồng, bảo vệ và phát triển rừng.
Trồng cây xanh trên đồi Trà Cai phường Hoà Thuận năm 2024: Trồng cây gỗ lớn
Trồng cây xanh trên đồi Trà Cai phường Hoà Thuận năm 2024: Trồng cây gỗ lớn

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật, cháy rừng, chồng lấn, tranh chấp đất rừng giữa hộ gia đình, cá nhân với các chủ thể quản lý của nhà nước, lấn chiếm đất công về rừng vẫn còn diễn ra; xã hội hóa nguồn lực trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng còn nhiều hạn chế; chất lượng rừng chưa đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững. Rừng phòng hộ ven sông, ven biển còn nghèo, rừng sản xuất chưa thực hiện theo hướng rừng gỗ lớn; độ che phủ rừng còn quá thấp (tính đến 31/12/2023 độ che phủ rừng 5,59%). Nguyên nhân những tồn tại, hạn chế nêu trên là do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, thiên tai hạn hán xảy ra thường xuyên đã ảnh hưởng không nhỏ đến rừng, độ che phủ rừng và hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và 1 phần do tác động của con người. Nhiều vụ vi phạm chưa được phát hiện, ngăn chặn kịp thời nên công tác xử lý thiếu triệt để, chưa đủ sức răn đe,…

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí Thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. UBND thành phố Tam Kỳ ban hành Chương trình hành động cụ thể hoá để thực hiện, cụ thể:

Mục tiêu đến năm 2025,

- Trồng và chăm sóc cây lấy gỗ đã và đang thực hiện tại các đồi, núi với tổng diện tích khoảng 25ha và trồng rừng phòng hộ dọc 2 bên đường Võ Chí Công phần vệt 100m mỗi bên.

- Tiếp tục quản lý bảo vệ và phát triển rừng ngập nước Sông Đầm với diện tích hơn 20ha để bảo tồn đa dạng sinh học; phát triển hệ thống rừng ngập nước dọc theo các sông Bàn Thạch, Kỳ Phú, Trường Giang và cải tạo thí điểm rừng phòng hộ vùng Đông thành phố.

- Phát triển nhân rộng hệ thống cây sưa vườn (hương vườn) tại làng Hương Trà-Hoà Hương, Thọ Tân-Tam Ngọc để phục vụ du lịch và tiếp tục trồng, chăm sóc, thay thế cây xanh các tuyến đường nội thành; phấn đấu cơ bản xây dựng hoàn thành các không gian xanh đô thị.

- Phát động mạnh mẽ phong trào trồng cây xanh trong nhân dân để trở thành phong trào rộng khắp; Phát động xã hội hóa và hỗ trợ một phần để nhân dân xây dựng từ 2 – 3 vườn ươm cây lâm nghiệp chất lượng cao kết hợp cung ứng cây ăn quả nhằm cung cấp cây giống lâm nghiệp tại chỗ và tạo thêm thu nhập cho người dân.

 

 

- Tiếp tục duy trì và nhân rộng sự kiện phát động tết trồng cây đầu năm và trồng cây ngày Đô thị Việt Nam 08/11. Duy trì diện tích rừng hiện có theo đề xuất quy hoạch, giữ vững độ che phủ rừng 5,59% trở lên.

Mục tiêu đến năm 2030

Ổn định và phát triển diện tích rừng, nhất là rừng phòng hộ ven biển và đất quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn thành phố theo đề xuất quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050; bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch trong rừng, tạo sức cạnh tranh cao cho ngành lâm nghiệp, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tài nguyên rừng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giảm thiểu tác động của thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hình thành vùng cây ăn quả gắn với du lịch cộng đồng. Nghiên cứu thay thế dần cây keo bằng cây gỗ quý, giá trị đối với rừng phòng hộ và tiếp tục phát triển hệ thống rừng theo quy hoạch tại các dải cây xanh đô thị.

Xây dựng từ 5 – 6 vườm ươm cây lâm nghiệp, cây cảnh quan kết hợp cây ăn quả chất lượng cao. Duy trì sản xuất và cung ứng cây con trên thị trường bình quân 150.000 – 200.000 cây con/năm nhằm đáp ứng nhu cầu trồng cây xanh trong nhân dân hướng đến Tam Kỳ “Thủ phủ Xanh” của tỉnh.

Nhiệm vụ và giải pháp

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền về công tác quản lý, bảo vệ và phát triền rừng, trọng tâm là Chỉ thị số 13-CT/TW, Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư khóa XIII; Luật Lâm nghiệp; các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và lâm nghiệp theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025:

Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, vận động, giáo dục, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, Ban quản lý rừng, doanh nghiệp, hợp tác xã, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Xác định rừng là tài nguyên, nguồn lực to lớn, là yếu tố quan trọng của môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nguồn nước, quốc phòng, an ninh.

Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và tình hình, kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW trên các phương tiện thông tin đại chúng; chú trọng nâng cao chất lượng, tần suất tin, bài, chuyên mục để chuyển tải chủ trương bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; đăng tin các mô hình quản lý, bảo vệ, phát triển sinh kế rừng bền vững mang lại hiệu quả; biểu dương người tốt, việc tốt trong bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; đồng thời, phê phán công khai, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa.
z5260792403606 ef0bd6b5c0403665434191aa9232bfb2

 

Rừng phòng hộ trên đất cát ven biển, dọc 2 bên đường Võ Chí Công đoạn qua xã Tam Phú: Cây Keo lưỡi liềm-chịu hạn
 

Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, nhân dân, cơ quan thông tin đại chúng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng và lồng ghép các nội dung tuyên truyền về bảo vệ rừng vào chương trình giảng dạy cho học sinh để nâng cao sự hiểu biết và nhận thức của học sinh về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của rừng đối với môi trường sống của con người và phát triển bền vững nền kinh tế đất nước.

Hai là, tập trung rà soát, triển khai đồng bộ các chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách về quản lý, bảo vệ, phát triển lâm nghiệp bền vững:

Các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, rà soát, kiến nghị, đề xuất điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về lâm nghiệp bảo đảm đáp ứng được yêu cầu quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phát huy tiềm năng, lợi thế của rừng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh của địa phương.

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý rừng phòng hộ ven biển trên địa bàn nhằm đảm bảo khuyến khích, thu hút hiệu quả sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp, các nguồn lực xã hội đầu tư cho các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp, định hướng lâu dài để quản lý, bảo vệ hiệu quả diện tích rừng hiện có và phát triển lâm nghiệp bền vững. Xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức, cơ chế điều tiết, phân bổ ngân sách bảo đảm hài hoà lợi ích, trách nhiệm đối với các địa phương.

Ba là, đa dạng hoá các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp theo hướng sản xuất xanh, bền vững, tuần hoàn:

Chỉ đạo chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác phát triển rừng, chuyển đổi dần sang rừng trồng theo hướng gỗ lớn, nâng cao giá trị nhiều mặt cho người dân và toàn xã hội. Từng bước thay thế hệ thống rừng Pacsa cây dương liễu, cây keo lưỡi liềm bằng hệ thống cây gỗ quý, gỗ lớn, có giá trị cao. Chăm sóc, quản lý tốt hệ thống rừng phòng hộ ven biển, chắn cát. Hình thành các không gian rừng gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm như: Sông Đầm-Tam Ngọc-hồ Phú Ninh-đồi An Hà-núi Yên Ngựa,… Xây dựng chương trình, đào tạo, tập huấn nhân dân trong việc phát triển du lịch dựa vào rừng.

Phát triển cây ăn quả vườn nhà, hình thành những vùng trồng cây ăn quả tập trung tại xã Tam Ngọc để phát triển du lịch gắn với hệ sinh thái hồ Phú Ninh. Khuyến khích phát triển kinh tế lâm nghiệp, nhất là kinh tế dưới tán rừng; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển một số mô hình kinh tế lâm nghiệp gắn với hoạt động du lịch sinh thái, trải nghiệm nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy tiềm năng, giá trị đa dạng của hệ sinh thái rừng trên địa bàn thành phố.

Bốn là, thực hiện có hiệu quả quy hoạch lâm nghiệp, tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thành phố:

Thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển rừng; công tác quy hoạch rừng phải đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và chất lượng rừng. Theo dõi diễn biến, xây dựng cơ sở dữ liệu rừng, đánh giá tổng thể tài nguyên rừng đồng bộ với thông tin, dữ liệu công tác thống kê, kiểm kê đất. Triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với mục tiêu bảo đảm ổn định dân cư góp phần xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Triển khai các giải pháp phục hồi và nâng cao chất lượng rừng phòng hộ, đặc biệt tập trung rà soát và thiết lập các vành đai rừng phòng hộ ven biển; tăng độ che phủ rừng, chống sa mạc hoá, suy thoái rừng. Tiếp tục rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tác động đến diện tích rừng, chất lượng rừng; không chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với các dự án xây dựng khu công nghiệp, dịch vụ du lịch... có ảnh hưởng đến rừng tự nhiên, trừ các dự án quan trọng quốc gia, dự án cấp thiết phục vụ quốc phòng, an ninh. Rà soát, đánh giá và có biện pháp xử lý đối với các dự án cải tạo rừng, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng có sai phạm, gây thiệt hại về rừng, môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân.

Xử lý nghiêm, công khai, minh bạch các tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác thẩm định, phê duyệt, tham mưu cấp phép đầu tư, các vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, nhất là hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, kinh doanh chế biến lâm sản, săn bắt động vật hoang dã trái pháp luật. Rà soát, sắp xếp, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, xưởng mộc trên địa bàn phù hợp với nhu cầu và nguồn nguyên liệu hợp pháp tại địa phương.

Năm là, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp, tăng cường giải quyết các vấn đề liên quan đến đất lâm nghiệp:

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp, nhất là UBND các xã, phường được giao nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ rừng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với kiểm tra, giám sát trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động của lực lượng bảo vệ rừng, xây dựng lực lượng chuyên ngành về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ phụ trách lâm nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.

Cấp uỷ, chính quyền các cấp thành phố tăng cường phối hợp, xử lý triệt để tồn đọng, vướng mắc đất đai có nguồn gốc từ rừng, nhất là đối với diện tích đất lâm nghiệp có tranh chấp, bị lấn, chiếm. Quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là đất rừng phòng hộ.

Giao các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và UBND các xã có rừng phối hợp tốt với người dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; xử lý mọi hành vi làm ảnh hưởng xấu đến việc quản lý bảo vệ và phát triển rừng theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện tốt việc chăm sóc, quản lý bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR./.

Tác giả bài viết: Phan Bi, phòng Kinh tế TP Tam Kỳ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây