Giới thiệu về Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Truyền thông Tp Tam Kỳ

TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO-TRUYỀN THÔNG TP TAM KỲ
Cơ sở 1 : 582-584 Phan Chu Trinh, Tam Kỳ, Quảng Nam

Cơ sở 2: 215 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại: 0235. 3828583 – 3851363

 Mã số thuế: 4001170876  

Số tài khoản : 3713.0.1046855.00000 tại KBNN Quảng Nam
------------------------------------------------------------

  • Cơ quan quản lý trực tiếp: Uỷ ban nhân dân thành phố Tam Kỳ.
  • Cơ quan quản lý ngành: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam và Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Quảng Nam.
  • Cơ quan hướng dẫn chuyên môn: Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Quảng Nam.

 

1/ Giới thiệu chung:

Từ ngày 1/1/2019 Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Truyền thông Tp Tam Kỳ hợp nhất giữa 3 đơn vị là Trung tâm Văn hóa-Thể thao thành phố, Đài Truyền thanh- Truyền hình Tam Kỳ thành phố, Nhà Văn hóa thiếu nhi thành phố Tam Kỳ . Đơn vị luôn được quan tâm đầu tư về con người và cơ sở vật chất. Trung tâm hiện đang có một nguồn nhân lực trẻ, năng động, sáng tạo; hệ thống trang thiết bị hiện đại đảm bảo sản xuất, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình và thực hiện trang thông tin điện tử; đồng thời cùng với đó, trung tâm thường xuyên chú trọng cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung chương trình, đã và đang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cơ quan truyền thông của Đảng bộ, chính quyền thành phố và phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu thông tin, giải trí của nhân dân.

 2/ Tổ chức bộ máy, nhân sự:

Trung tâm văn hóa-Thể thao-Truyền thông thành phố Tam Kỳ hiện có 34 CBVC, gồm: 1 Giám đốc và 3 phó giám đốc và các tổ chuyên môn nghiệp vụ.
I.Lãnh đạo:

+ Giám đốc : Ông Ngô Đức Hoàng

+ Phó giám đốc: Bà Trần Thị Thanh Xuân
+ Phó giám đốc:
Ông Võ Văn Thiên
II.các phòng ban:
+ Phòng Hành chính tổng hợp
+ Phòng Văn nghệ - Thể Thao
+ Phòng Thông tin - Truyền thông
+ Thư viện số cộng đồng

- Biên chế của Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp do UBND thành phố Tam Kỳ giao hàng năm để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định theo quy định của pháp luật và quy định của UBND Tỉnh Quảng Nam.

3/ Thực hiện chức năng, nhiệm vụ:
3.1. Vị trí và chức năng:

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thông thành phố Tam Kỳ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ, được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Tam Kỳ, Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Tam Kỳ và Nhà Văn hóa thiếu nhi thành phố Tam Kỳ; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Tam Kỳ, các cơ quan quản lý chuyên ngành của tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh Quảng Nam...).

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thông thành phố Tam Kỳ thực hiện các chức năng sau:

+ Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, văn học nghệ thuật; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quản lý các Khu di tích lịch sử, thực hiện những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, gia đình, thể thao trên địa bàn. Tổ chức khai thác và cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thư viện, nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Truyền thông, sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Sản xuất chương trình truyền hình phát trên sóng Đài phát thanh và truyền hình Quảng Nam; tiếp sóng các chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh và truyền hình Quảng Nam; xây dựng mạng lưới cộng tác viên, thường xuyên cộng tác các tin bài với các báo Đài cấp trên; quản lý và phát triển hệ thống truyền thanh từ thành phố đến cơ sở.

+ Tổ chức các lớp học năng khiếu, câu lạc bộ, đội nhóm,... về khoa học kỹ thuật, hướng nghiệp, thẩm mỹ, văn hóa, văn nghệ, Thể dục thể thao, nghi thức đội, các hoạt động xã hội nhằm phát triển năng khiếu và bồi dưỡng, đào tạo tài năng trẻ.

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thông thành phố Tam Kỳ có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để giao dịch theo quy định của pháp luật; có trụ sở, kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

- Căn cứ chương trình phát triển kinh tế xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, Thể dục - Thể thao, tuyên truyền cổ động trực quan, đọc sách báo giải trí, câu lạc bộ, lớp năng khiếu nghệ thuật, nhóm sở thích và các hoạt động dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức, cá nhân.

- Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống, triển lãm ảnh nghệ thuật chuyên đề phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu Văn hóa - Văn nghệ, Thể dục - Thể thao.

- Hợp tác giao lưu, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao đối với các đơn vị tổ chức trong và ngoài thành phố.

- Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

- Tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển Kinh tế - Xã hội theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao, thư viện, Đài truyền thanh các xã, phường.

- Phát triển sự nghiệp du lịch; quản lý di tích, trùng tu, tôn tạo di tích; tổ chức, cung ứng dịch vụ công đáp ứng nhu cầu hoạt động du lịch.

- Tổ chức khai thác, sử dụng, bảo quản và cung ứng tài liệu thư viện cho độc giả.

- Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tập trung vào sự chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, Văn hóa - Xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến đến nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Tiếp sóng các chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của người dân theo định của pháp luật.

- Quản lý vận hành các đài phát lại phát thanh trên địa bàn theo sự phân công.

- Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh truyền hình phát trên sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh - truyền hình phát sóng trên trang thông tin điện tử và phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Tổ chức các lớp học năng khiếu, câu lạc bộ, các Đội, Nhóm, ... về khoa học kỹ thuật, hướng nghiệp, thẩm mỹ, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nghi thức Đội, các hoạt động xã hội nhằm phát triển năng khiếu và bồi dưỡng, đào tạo tài năng trẻ cho địa phương và cho đất nước.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí bổ ích và hoạt động xã hội ở địa bàn dân cư nhằm nâng cao ý thức cộng đồng, đáp ứng nhu cầu, sở thích của đông đảo thiếu niên, nhi đồng trong thành phố.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố trong việc hướng dẫn phương pháp nghiệp vụ và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thông thành phố, cán bộ Ban chỉ huy Đội, phụ trách Sao, phụ trách Đội.

- Thực hiện các dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đảm bảo quy định của pháp luật.

- Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan quản lý chuyên ngành của tỉnh theo định của pháp luật. Tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ do cấp trên tổ chức.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan có thẩm quyền giao.

  • Sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh:

Bao gồm chương trình thời sự, chuyên đề và ca nhạc giải trí.

+ Chương trình thời sự: Thực hiện 02 chương trình/ngày, thời lượng 25 phút/ chương trình. Phát lúc 5h và 17 h.

+ Chuyên đề: Thực hiện 01 chương trình/ngày, thời lượng 15 phút/chương trình. Phát lúc 6h30 và 17h30.

+ Ca nhạc giải trí: Thực hiện 01 chương trình/ngày, thời lượng 15 phút/chương trình. Phát  lúc 6h45 và 17h45h.

- Phát sóng FM tần số 101,7 MHz

- Công suất máy phát sóng: 1 KW

- Tầm phủ sóng: Toàn bộ địa bàn thành phố Tam Kỳ và các huyện lân cận.

  • Tiếp sóng Đài cấp trên:

Bao gồm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); chương trình thời sự và các chuyên đề của Đài PT-TH tỉnh Quảng Nam (QRT).

- Thời lượng tiếp sóng VOV:    80 phút/ngày

- Thời lượng tiếp sóng QRT:     80 phút/ngày

- Ngoài ra còn có hệ thống 13 Đài Truyền thanh cơ sở của 13 xã, phường tiếp sóng chương trình của Đài thành phố, tỉnh và Trung ương.

  • Sản xuất chương trình truyền hình:

Đài Truyền thanh-Truyền hình Tam Kỳ bắt đầu thực hiện chương trình truyền hình từ tháng 01/1997. Hiện tại, mỗi tuần 01 chương trình thời sự tổng hợp, thời lượng 15 phút. Phát trong mục “Trang địa phương” Đài QRT vào lúc 18 giờ 10 thứ 2 và phát lại vào lúc 8 giờ thứ 3 hằng tuần.

  • Trang thông tin điện tử: www.vhtttamky.com.vn

 

                                                  --------------------------------

 

 

 

 

 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây